tips voor de redactie

Onze redactie maakt een selectie uit het mooiste aanbod van onze Nederlandse culturele instellingen. Het aanleveren van persmateriaal kan via redactie@artifex.nu

SAMENWERKEN

Wil je samenwerken of adverteren op de kanalen van De Culturele Agenda? Neem voor meer informatie en onze tarieven contact op via publiciteit@artifex.nu

CONTACT

Heb je vragen over de organisatie van onze programma's voor groepen? We helpen graag! Voor meer informatie kun je ons bereiken via: info@cultureleagenda.nl

Mail

info@cultureleagenda.nl

Telefoon

020 620 81 12
Op werkdagen van 9:00 tot 17:30

IBAN

NL20 RABO 0112 0993 94
t.a.v. Partners in Cultuur & Beleving B.V.

BTW

8529.28.014.B.01

KvK

58216316

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Artifex, de Cultuurmakelaars, gevestigd aan de De Lairessestraat 117 te Amsterdam.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtnemer: Artifex, handelsnaam van Partners in Cultuur en Beleving B.V. - Opdrachtgever: elke rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheid. - Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. - productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement en/of arrangement zal plaatsvinden. - consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van enig bedrijf of beroep.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Ingeval er sprake is van een reisovereenkomst, als bedoeld in artikel 7A:500 van het Burgerlijk Wetboek, gelden de bepalingen in deze algemene voorwaarden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met hetgeen dwingend is bepaald in de artikelen 7A:500 tot en met 7A:513 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de eventueel latere geldende dwingende regelgeving ten aanzien van een reisovereenkomst.

Artikel 3 Offertes

1. Oriënterende gesprekken alsmede de door Opdrachtnemer opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het oriëntatiegesprek anders wordt overeengekomen.

2. Tenzij anders is vermeld, zijn de in de offerte genoemde prijzen exclusief B.T.W., kosten van transport en eventueel voor de uitvoering noodzakelijk te maken reis- en verblijfskosten

3. Opdrachtnemer heeft het recht tussentijdse wijzigingen in de kostprijs ten gevolge van wijzigingen in regelgeving, overheidsheffingen of anders dan van overheidswege door te berekenen aan Opdrachtgever. Doorberekening ten gevolge van tussentijdse wijzigingen in de kostprijs anders dan van overheidswege geeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover de aanleiding voor doorberekening gelegen is binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst en Opdrachtnemer daadwerkelijk tot doorberekening overgaat. Doorberekening van buitenlandse valuta geschiedt volgens de op de factuurdatum geldende dagkoers.

Artikel 4 Programma’s van De Culturele Agenda

1. De Consument kan programma’s reserveren via de website van De Culturele Agenda. Na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief.

2. De Opdrachtnemer houdt zich het recht voor programma's te wijzigen of te annuleren. In dit geval zal een passend alternatief worden aangeboden.

3. Indien de Consument het programma wenst te annuleren tot 14 dagen voor aanvang programma, zal een bedrag van € 7,50 aan annuleringskosten worden ingehouden op het totaalbedrag.

4. Bij annulering van het programma door de Consument binnen 14 dagen voor aanvang programma vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Vertegenwoordiging

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het inschakelen van derden geschiedt zo veel als mogelijk in overleg met Opdrachtgever.

2. In geval dat Opdrachtnemer genoodzaakt is om voor een goede uitvoering van de Overeenkomst overeenkomsten te sluiten met derden, treedt zij op als middellijke vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht om hiervoor een bemiddelingsfee in rekening te brengen.

3. Opdrachtnemer zal naar hetgeen redelijk en billijk is zo goed mogelijk trachten nakoming van de verplichtingen uit overeenkomsten, zoals bedoeld in het vorige lid, te bewerkstelligen zonder echter verplicht te zijn deze derden in rechte aan te spreken.

4. De leden 1 tot en met 3 gelden voor zover deze niet in strijd zijn met hetgeen dwingend bepaald is in artikel 7:425 tot en met 7:427 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de eventueel latere geldende dwingende regelgeving ten aanzien van een bemiddelingsovereenkomst.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer hierover tevoren inlichtingen verstrekken aan Opdrachtgever. Indien een vaste prijs en/of een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs en/of dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Opzegging

1. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep geldt het volgende:

a. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen. Opzegging door Opdrachtnemer dient evenwel met redenen omkleed te geschieden.

b. Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is deze het hieronder vermelde percentage van de overeengekomen som - zoals deze staat vermeld in de Overeenkomst - verschuldigd, afhankelijk van het moment van annulering;

c.- 50% bij annulering binnen 60 dagen voor productiedatum - 75% bij annulering binnen 30 dagen voor productiedatum - 100% bij annulering binnen 14 dagen voor productiedatum

Indien het moment van annulering meer dan 60 dagen voor productiedatum plaatsvindt, is Opdrachtgever de in de Overeenkomst expliciet vermelde organisatiefee aan Opdrachtnemer verschuldigd.

2. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, geldt het volgende:

a. Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt.

b. Het onder lid 1 b en c is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Ontbinding van de Overeenkomst

De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven Opdrachtnemer goede grond te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Gebreken en klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

2. Als een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 13 Betaling

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen van maximaal 100 % van de overeengekomen som zoals deze staat vermeld in de Overeenkomst. Het eventuele vooruitbetaalde bedrag zal in mindering worden gebracht op de eindfactuur.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 10 dagen voor de productiedatum. Na het verstrijken van genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14 Incassokosten

1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever 15% verschuldigd. Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de door Opdrachtgever (redelijkerwijs te verwachten) verschuldigde prijs en/of het (redelijkerwijs te verwachten) honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde prijs en/of honorariumgedeelte.

2. Verder is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot directe schade welke voortvloeit uit het niet, niet tijdig dan wel ondeugdelijk nakomen van de Overeenkomst. Voorts is Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, zoals winstderving.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

4. Opdrachtgever dient terstond en uiterlijk 8 dagen na de dag waarop Opdrachtgever kennis heeft genomen dan wel kennis had behoren te nemen van de schade aan Opdrachtnemer melding te doen van elke aanspraak op schadevergoeding.

5. De verjaringstermijn van elke rechtsvordering van Opdrachtgever tot schadevergoeding bedraagt 18 maanden en vangt aan op de dag volgend op de dag van intreding van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 16 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is; het niet verschijnen van een artiest wegens ziekte; algemene vervoersproblemen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer heeft, indien mogelijk, het recht te zorgen voor een redelijke vervangende prestatie. Opdrachtgever heeft, in geval Opdrachtnemer zorgt voor een redelijke vervangende prestatie, geen recht op korting op de overeengekomen prijs en/of het overeengekomen honorarium. Voorts heeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.

4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

5. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Geschillenbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. Indien Opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief Opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft Opdrachtgever het recht gedurende een maand nadat Opdrachtnemer zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.